Xác thực

API dùng để lấy access token. Acess token là chuỗi mã hóa chứa thông tin của doanh nghiệp, có thời gian hết hạn là 24 giờ.


Lấy token

Lấy token để truy cập các API khác

POST[URL]/token

Parameters

Header

Accept application/json
Content-Type application/x-www-form-urlencoded

Body

username String Tên tài khoản
password String Mật khẩu
grant_type String Mặc định: "password"
json
{
  "username": "",
  "grant_type": "password",
  "password": ""
}

Response

access_token String Access token truy cập
token_type String Bearer
expires_in Long Thời hạn token tính bằng giây
refresh_token String Chuỗi cấp token mới
json
{
  "access_token": "du7wzwDFqB3CzFRCYxK76YNziYEHN6YSWN_xUj1ahUGxxxx",
  "token_type": "bearer",
  "expires_in": 899,
  "refresh_token": "f2bd26e2-5274-4ac3-9db6-0b828027f446"
}

Lấy token mới

Lấy token mới khi token hết hạn

POST[URL]/token

Parameters

Header

Accept application/json
Content-Type application/x-www-form-urlencoded

Body

refresh_token String refresh_token khi lấy token lần đầu
grant_type String Mặc định: "refresh_token"
json
{
  "username": "",
  "grant_type": "password",
  "password": ""
}

Response

access_token String Access token truy cập
token_type String Bearer
expires_in Long Thời hạn token tính bằng giây
refresh_token String Chuỗi cấp token mới
json
{
  "access_token": "du7wzwDFqB3CzFRCYxK76YNziYEHN6YSWN_xUj1ahUGxxxx",
  "token_type": "bearer",
  "expires_in": 899,
  "refresh_token": "f2bd26e2-5274-4ac3-9db6-0b828027f446"
}