Giới thiệu

Giới thiệu chung về các API VBot cung cấp cho khách hàng


Mục đích tài liệu

Tài liệu này mô tả quy trình kết nối giữa VBot và người dung thông qua API do bên VBot cung cấp.

Phạm vi tài liệu

Tài liệu mô tả chi tiết quy trình và chức năng nghiệp vụ cho các API

TênMô tảGhi chú
Quản lý khách hàng
Quản lý thành viên
Quản lý nhóm thành viên
Quản lý hotline
Quản lý lịch sử cuộc gọi
Gọi tự động

Định nghĩa thuật ngữ và các từ viết tắt

Thuật ngữĐịnh nghĩaGhi chú

Danh sách mã lỗi

Mã lỗiMô tả
-1 Sai tham số
0 Thành công
401 Không có quyền
404 Không tìm thấy
409 Đã tồn tại
803 Không có quyền
500 Lỗi hệ thống