Cấu hình SDK

Hướng dẫn thêm VBot Android SDK vào dự án của bạn.

Code demo

Tải xuống SDK

Tải VBot Android SDK tại đây

Download

Thêm SDK vào Project

Copy VBot-Android-SDK.aar vào folder libs

Mở file build.gradle(Module :app) trong mục dependencies thêm dòng sau:

JSON
dependencies {
	api fileTree(dir: 'libs', include: ['*.aar'])
}

Mở file proguard-rules.pro thêm dòng sau:

JSON
-keep class com.vpmedia.sdkvbot.** {*;}
-keep class org.pjsip.pjsua2.** {*;}
-keep class io.reactivex.** {*;}