Push Notification

VBot Android SDK sử dụng Google Firebase để nhận thông báo cuộc gọi đến.

Code demo

Trên Firebase

Tạo Project

Thêm ứng dụng của bạn vào Project vừa tạo

Tải file google-services.json

Vào Project Setting -> Service accounts -> Firebase Admin SDK

Trong màn hình hiện ra. Chọn Java

Chọn Generate new private key

Mở file vừa tải về. Sao chép toàn bộ nội dung có trong file

Trên Website VBot

Dùng tài khoản Admin đăng nhập vào website VBot.vn

Truy cập vào Cài đặt -> SDK Mobile Push Credentials

Chọn + Thêm mới

Nhập tên của app

Chọn loại là FCM Push Credential

Dán nội dung file vừa sao chép ở bước trên vào ô KEY

Chọn Lưu

Trên Project App của bạn

Thêm google-services.json vào thư mục app

Thêm ứng dụng của bạn vào Project vừa tạo


Trong file build.gradle(Module :app)

Ở mục dependencies

Thêm 2 dòng sau:

JSON
implementation platform('com.google.firebase:firebase-bom:32.4.0')
implementation 'com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.3.1'

Ở mục plugins

Thêm dòng sau:

JSON
id 'com.google.gms.google-services'

Trong file build.gradle(Project)

Ở mục plugins

Thêm dòng sau:

JSON
id 'com.google.gms.google-services' version '4.4.0' apply false

Trong file manifests ở thư mục application

Thêm những dòng sau:

XML
<service
	android:name=".FirebaseService"
	android:exported="false"
	android:stopWithTask="false">
	<intent-filter>
		<action android:name="com.google.firebase.MESSAGING_EVENT" />
	</intent-filter>
</service>

Tạo class để đón thông báo cuộc gọi

kotlin
class FirebaseService : FirebaseMessagingService() {
	// Nhận thông báo cuộc gọi
	override fun onMessageReceived(remoteMessage: RemoteMessage) {
	}
}