Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng VBot iOS SDK.

Code demo

Import VBot SDK

Mở AppDelegate.swift

Import SDK và khởi tạo thư viện

swift
import UIKit
import VBot
        
@UIApplicationMain
class AppDelegate: UIResponder, UIApplicationDelegate {
        
let vbot = VBotPhone.sharedInstance
        
  func application(_ application: UIApplication, didFinishLaunchingWithOptions launchOptions: 
  [UIApplication.LaunchOptionsKey: Any]?) -> Bool {
    vbot.setup()
    return true
  }
}

Login SDK

swift
client.connect(token: token) { displayName, error in
	guard let displayName = displayName else {
		// login error
		return
	}
	// login successful
}

Trong đó:

- token: Token SDK của tài khoản VBot

- displayName: Tên của tài khoản

- error: Lỗi trả về khi đăng nhập không thành công


Logout SDK

swift
client.disconnect { error in
	if error != nil {
		// logout error
		return
	}
	// logout successful
}

Lấy danh sách hotline

swift
client.getHotlines { hotlines, error in
	if error != nil {
		// get hotline error
		return
	}
	// get hotline successful
}

Gọi đi

swift
client.startCall(hotline: selecedHotine!.phoneNumber, phoneNumber: phoneNumber) { call, error in
	if error != nil {
		// start call error
		return
	}
	// start call successful
}

Lắng nghe các sự kiện

Bạn hãy sử dụng NotificationCenter để lắng nghe các sự kiện cuộc gọi của VBot của VBot

Notification.Name.CallKitProviderDelegateOutboundCallStartedNotification Sự kiện thực hiện cuộc gọi bằng CallKit
Notification.Name.CallKitProviderDelegateInboundCallAcceptedNotification Sự kiện chấp nhận cuộc gọi đến bằng CallKit
Notification.Name.CallKitProviderDelegateInboundCallRejectedNotification Sự kiện kết thúc cuộc gọi bằng CallKit
Notification.Name.VBotCallStateChanged Trạng thái của cuộc gọi