Gọi tự động

API gọi tự động.


VBot cung cấp

Tạo chiến dịch gọi tự động

API khởi tạo campaign với mẫu campaign đã tạo trước đó và thực hiện chạy campaign

POST[URL]/api/campaign/create
Header
Content-Type application/json
Authorization Access token: Bearer
Request
vbot_id String VBotID khách hàng Bắt buộc
project_code String Mã nhóm Bắt buộc
campaignID String ID campaign mẫu Bắt buộc
name String Tên chiến dịch mới Bắt buộc
phones List Danh sách dữ liệu Bắt buộc
fields List Danh sách trường dữ liệu Bắt buộc
key Int Tên trường dữ liệu Bắt buộc
value String Giá trị Bắt buộc
json
{
  "vbotId": "44634xxxx",
  "groupCode": "PR20230307144xxxxx",
  "campaignId": 2932,
  "name": "campaign_name_new",
  "phones": [
    {
      "fields": [
        {
          "key": "phone",
          "value": "0366255xxx"
        },
        {
          "key": "name",
          "value": "Nguyễn Văn x"
        }
      ]
    }
  ]
}
Key
phone String Số điện thoại
description String Mô tả
numberCall Int Số lần gọi
[FIELD] [String] Các trường thông tin khác được thêm trong Campaign Field được cấu hình trong kịch bản campaign ( Campaign Template)
Response
status String Mã trạng thái, 1: Thành công, 0: Thất bại
data String Id campaign, thất bại trả về "-1"
msg String Thông tin lỗi
error Int Mã lỗi
json
{
  "status": 1,
  "error": 2,
  "msg": "success",
  "data": 1
}
Status code
200 Thành công
500 Lỗi
Error code
0 Thành công
201 Tham số không hợp lệ
400 Lỗi

Khách hàng cung cấp

Khách hàng cần cung cấp cho VBot một API Webhook với phương thức POST để đón nhận lịch sử cuộc gọi khi có phát sinh gồm các thông tin sau

Lịch sử cuộc gọi

Request

status String Mã trạng thái, 1: Thành công, 0: Thất bại
data String Danh sách lịch sử cuộc gọi
hotline_number String Hotline
date_create String Thời gian gọi
time_call String Thời gian cuộc gọi
type_call String CALLIN, CALLOUT, MISSCALL
caller String Danh sách người gọi
callee String Danh sách người nghe
postage String Chi phí cuộc gọi
source String Được gọi từ đâu
event_data String Kiểu dữ liệu
disposition String MORE: Nhiều trạng thái khác của cuộc gọi, MISSCALL: Cuộc gọi nhỡ | ANSWER: Nghe máy | BUSY: Người nhận bận | NOANSWER: Người nhận không trả lời | CANCEL: Người gọi hủy cuộc gọi | SOMEONEANSWERED: Đã có người khác nghe máy | LOGOUT: Đang trong trạng thái Logout | INCALL: Đang trong cuộc gọi khác | CONGESTION, CHANUNAVAIL , DONTCALL, TORTURE, INVALIDARGS,NORMAL_CLEARING: Lỗi cuộc gọi
record_file String File ghi âm
message String Thông tin lỗi
error Int Mã lỗi

Lịch sử cuộc gọi tự động

Request

campaign_id Int Id campaign
create_at String Thời gian gọi
hotline String Hotline
phone String Số điện thoại
name String Tên khách
description String Mô tả
status Int Trạng thái cuộc gọi
time_call Int Thời gian cuộc gọi
postage Double Chi phí cuộc gọi
service_charge Double Chi phí dịch vụ
action_log String Nhật ký thao tác
event_data String Kiểu dữ liệu

Status

100, -100, 104 Lỗi hệ thống, Lỗi không xác định
101 Số điện thoại không xác định
102 Không tìm thấy hotline cho thuộc nhà mạng của số điện thoại
103 Tài khoản không đủ tiền
105 Gói VBot hết hạn hoặc chưa đăng ký
106 Không hỗ trợ nhà mạng của số điện thoại
200 ANSWER
2 NO_ANSWER
3 BUSY
4 CANCEL