Quản lý nhóm thành viên

API quản lý nhóm thành viên.


Thêm nhóm thành viên

API thêm nhóm thành viên

POST[URL]/api/groupmember/create

Parameters

Header

Authorization Access token: Bearer

Body

vbot_id String VBotID khách hàng Bắt buộc
project_code String Mã nhóm Bắt buộc
group_no String Mã nhóm thành viên Bắt buộc
group_name String Tên nhóm thành viên Bắt buộc
group_ext_number Int Mã nhánh Bắt buộc
description String Mô tả Bắt buộc
json
{
  "vbot_id": "sample string 1",
  "project_code": "sample string 2",
  "group_no": "sample string 3",
  "group_name": "sample string 4",
  "description": "sample string 5",
  "group_ext_number": 6
}

Response

status String Mã trạng thái, 1: Thành công, 0: Thất bại
data String Mã nhóm thành viên
message String Thông tin lỗi
error Int Mã lỗi
json
{
  "status": 1,
  "error": 2,
  "message": "success",
  "data": "group_no"
}

Sửa nhóm thành viên

API sửa nhóm thành viên

POST[URL]/api/groupmember/update

Parameters

Header

Authorization Access token: Bearer

Body

vbot_id String VBotID khách hàng Bắt buộc
project_code String Mã nhóm Bắt buộc
group_no String Mã nhóm thành viên Bắt buộc
group_name String Tên nhóm thành viên Bắt buộc
group_ext_number Int Mã nhánh Bắt buộc
description String Mô tả Bắt buộc
json
{
  "vbot_id": "sample string 1",
  "project_code": "sample string 2",
  "group_no": "sample string 3",
  "group_name": "sample string 4",
  "description": "sample string 5",
  "group_ext_number": 6
}

Response

status String Mã trạng thái, 1: Thành công, 0: Thất bại
data String Mã nhóm thành viên
message String Thông tin lỗi
error Int Mã lỗi
json
{
  "status": 1,
  "error": 2,
  "message": "success",
  "data": "group_no"
}

Sửa mã nhóm thành viên

API sửa mã nhóm thành viên

POST[URL]/api/groupmember/updateNo

Parameters

Header

Authorization Access token: Bearer

Body

vbot_id String VBotID khách hàng Bắt buộc
project_code String Mã nhóm Bắt buộc
group_no String Mã nhóm thành viên cũ Bắt buộc
group_no_new String Mã nhóm thành viên mới Bắt buộc
json
{
  "vbot_id": "sample string 1",
  "project_code": "sample string 2",
  "group_no": "sample string 3",
  "group_no_new": "sample string 4"
}

Response

status String Mã trạng thái, 1: Thành công, 0: Thất bại
data String Mã thành viên
message String Thông tin lỗi
error Int Mã lỗi
json
{
  "status": 1,
  "error": 0,
  "message": "success",
  "data": "group_no"
}

Sửa mã nhánh nhóm thành viên

API sửa mã nhánh nhóm thành viên

POST[URL]/api/groupmember/updateextnumber

Parameters

Header

Authorization Access token: Bearer

Body

vbot_id String VBotID khách hàng Bắt buộc
project_code String Mã nhóm Bắt buộc
group_no String Mã nhóm thành viên cũ Bắt buộc
group_ext_number Int Mã nhánh nhóm thành viên Bắt buộc
json
{
  "vbot_id": "sample string 1",
  "project_code": "sample string 2",
  "group_no": "sample string 3",
  "group_ext_number": 444
}

Response

status String Mã trạng thái, 1: Thành công, 0: Thất bại
data String Mã thành viên
message String Thông tin lỗi
error Int Mã lỗi
json
{
  "status": 1,
  "error": 0,
  "message": "success",
  "data": "group-ext"
}

Xóa nhóm thành viên

API xóa nhóm thành viên

GET[URL]/api/groupmember/delete

Parameters

Header

Authorization Access token: Bearer

Request

vbot_id String VBotID khách hàng Bắt buộc
project_code String Mã nhóm Bắt buộc
group_no String Mã nhóm thành viên cũ Bắt buộc
json
{
  "vbot_id": "sample string 1",
  "project_code": "sample string 2",
  "group_no": "sample string 3"
}

Response

status String Mã trạng thái, 1: Thành công, 0: Thất bại
data Bool true
message String Thông tin lỗi
error Int Mã lỗi
json
{
  "status": 1,
  "error": 0,
  "message": "sample string 3",
  "data": true
}

Thêm thành viên vào nhóm thành viên

API thêm thành viên vào nhóm thành viên

POST[URL]/api/groupmember/member/add

Parameters

Header

Authorization Access token: Bearer

Body

vbot_id String VBotID khách hàng Bắt buộc
project_code String Mã nhóm Bắt buộc
group_no String Mã nhóm thành viên cũ Bắt buộc
member_no Array Danh sách thành viên thêm vào nhóm Bắt buộc
json
{
  "vbot_id": "sample string 1",
  "project_code": "sample string 2",
  "group_no": "sample string 3",
  "member_no": [
    "sample string 1", 
    "sample string 2"
  ]
}

Response

status String Mã trạng thái, 1: Thành công, 0: Thất bại
data Bool true
message String Thông tin lỗi
error Int Mã lỗi
json
{
  "status": 1,
  "error": 0,
  "message": "success",
  "data": true
}

Xóa thành viên khỏi nhóm thành viên

API thêm thành viên vào nhóm thành viên

POST[URL]/api/groupmember/member/delete

Parameters

Header

Authorization Access token: Bearer

Body

vbot_id String VBotID khách hàng Bắt buộc
project_code String Mã nhóm Bắt buộc
group_no String Mã nhóm thành viên cũ Bắt buộc
member_no Array Danh sách thành viên thêm vào nhóm Bắt buộc
json
{
  "vbot_id": "sample string 1",
  "project_code": "sample string 2",
  "group_no": "sample string 3",
  "member_no": [
    "sample string 1", 
    "sample string 2"
  ]
}

Response

status String Mã trạng thái, 1: Thành công, 0: Thất bại
data Bool true
message String Thông tin lỗi
error Int Mã lỗi
json
{
  "status": 1,
  "error": 0,
  "message": "success",
  "data": true
}