VBot Web Phone

VBot Web Phone được xây dựng trên VBot Web SDK với đấy đủ giao diện gọi điện để có thể nhúng ngay lập tức trên website của khách hàng.

Code demo

Lấy Token SDK

Đăng nhập tài khoản của bạn tại website VBot.vn

Vào Cài đặt → Thành viên → Lấy Token SDK

Copy token và sử dụng token này để kết nối với VBot Web Phone

Nhúng VBot Web Phone vào Website của bạn

HTML
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
 <head>
  <meta charset="utf-8" />
  <title>VBotPluginDemo</title>
 </head>

 <body>
  <button type="button" id="openVBotWebCallBtn">Dial Pad</button>
 </body>
 
<script type="module">
  import {VBotWebCall} from "./vbot-web-plugin.js";
  var setting = {
    // top: 0,
    // left: 0,
    right:0,
    bottom:0,
    access_token: <token>,

  };
  
  VBotWebCall.init(setting);
   
</script>
 
</html>