Cấu hình SDK

Hướng dẫn cấu hình VBot iOS SDK.

Code demo

Tải xuống SDK

Tải VBot iOS SDK tại đây

Download

Thêm SDK vào Project

Kéo thư mục VBot.framework vào dự án Xcode của bạn

Chọn Xcode ProjectGeneralFrameworks, Libraries, and Embedded Content


Lấy token thành viên

Truy cập vào website VBot và đăng nhập

Chọn Cài đặtThành viênLấy Token SDK

Sao chép chuỗi token