Quản lý hotline

API quản lý hotline.


Lấy danh sách hotline

API lấy danh sách hotline

GET[URL]/api/hotline/getAll

Parameters

Header

Authorization Access token: Bearer

Request

vbot_id String VBotID khách hàng Bắt buộc
project_code String Mã nhóm Bắt buộc
json
{
  "vbot_id": "sample string 1",
  "project_code": "sample string 2"
}

Response

status String Mã trạng thái, 1: Thành công, 0: Thất bại
data String Mã nhóm thành viên
hotline_name String Tên hotline
hotline_number String Số hotline
message String Thông tin lỗi
error Int Mã lỗi
json
{
  "status": 1,
  "error": 2,
  "message": "sample string 3",
  "data": [
    {
    "hotline_name": "sample string 1",
    "hotline_number": "sample string 2"
    }
  ]
}

Thêm hotline cho thành viên

API thêm hotline cho thành viên

POST[URL]/api/hotline/member/add

Parameters

Header

Authorization Access token: Bearer

Body

vbot_id String VBotID khách hàng Bắt buộc
project_code String Mã nhóm Bắt buộc
member_no String Mã thành viên Bắt buộc
hotline_number String Số hotline Bắt buộc
allow_call Bool Cho phép gọi Bắt buộc
start_time String Thời gian bắt đầu Bắt buộc
end_time String Thời gian kết thúc Bắt buộc
json
{
  "vbot_id": "sample string 1",
  "project_code": "sample string 2",
  "member_no": "sample string 3",
  "hotline_number": "sample string 4",
  "allow_call": true,
  "start_time": "sample string 6",
  "end_time": "sample string 7"
}

Response

status String Mã trạng thái, 1: Thành công, 0: Thất bại
data Bool true
message String Thông tin lỗi
error Int Mã lỗi
json
{
  "status": 1,
  "error": 2,
  "message": "success",
  "data": true
}

Xóa hotline của thành viên

API xóa hotline của thành viên

POST[URL]/api/hotline/member/delete

Parameters

Header

Authorization Access token: Bearer

Body

vbot_id String VBotID khách hàng Bắt buộc
project_code String Mã nhóm Bắt buộc
member_no String Mã thành viên Bắt buộc
hotline_number String Số hotline Bắt buộc
json
{
  "vbot_id": "sample string 1",
  "project_code": "sample string 2",
  "member_no": "sample string 3",
  "hotline_number": "sample string 4"
}

Response

status String Mã trạng thái, 1: Thành công, 0: Thất bại
data Bool true
message String Thông tin lỗi
error Int Mã lỗi
json
{
  "status": 1,
  "error": 0,
  "message": "success",
  "data": true
}