Quản lý lịch sử cuộc gọi

API quản lý lịch sử cuộc gọi.


Lấy danh sách lịch sử cuộc gọi

API lấy danh sách lịch sử cuộc gọi

GET[URL]/api/crm/historycall/getAll

Parameters

Header

Authorization Access token: Bearer

Body

vbot_id String VBotID khách hàng Bắt buộc
project_code String Mã nhóm Bắt buộc
phone String Số điện thoại Bắt buộc
page Int Số trang Bắt buộc
size Int Số lượng trên 1 trang Bắt buộc
json
{
  "vbot_id": "sample string 1",
  "project_code": "sample string 2",
  "phone": "sample string 3",
  "page": 1,
  "size": 10
}

Response

status String Mã trạng thái, 1: Thành công, 0: Thất bại
data String Danh sách lịch sử cuộc gọi
hotline_number String Hotline
date_create String Thời gian gọi
time_call String Thời gian cuộc gọi
type_call String CALLIN, CALLOUT, MISSCALL
caller String Danh sách người gọi
callee String Danh sách người nghe
postage String Chi phí cuộc gọi
source String Được gọi từ đâu
event_data String Kiểu dữ liệu
disposition String MORE: Nhiều trạng thái khác của cuộc gọi, MISSCALL: Cuộc gọi nhỡ | ANSWER: Nghe máy | BUSY: Người nhận bận | NOANSWER: Người nhận không trả lời | CANCEL: Người gọi hủy cuộc gọi | SOMEONEANSWERED: Đã có người khác nghe máy | LOGOUT: Đang trong trạng thái Logout | INCALL: Đang trong cuộc gọi khác | CONGESTION, CHANUNAVAIL , DONTCALL, TORTURE, INVALIDARGS,NORMAL_CLEARING: Lỗi cuộc gọi
record_file String File ghi âm
message String Thông tin lỗi
error Int Mã lỗi
json
{
  "status": 1,
  "error": 2,
  "message": "sample string 3",
  "data": [
    {
      "hotline_number": "sample string 1",
      "date_create": "10/25/2023 10:34:15",
      "caller": [
        {
          "phone": "sample string 1",
          "vbot_id": "sample string 2",
          "date_create": "10/25/2023 10:34:15",
          "disposition": "sample string 4",
          "time_call": "sample string 5",
          "postage": 6.1,
          "source": "sample string 7",
          "member_no": "sample string 8"
        }
      ],
      "callee": [
        {
          "phone": "sample string 1",
          "vbot_id": "sample string 2",
          "date_create": "10/25/2023 10:34:15",
          "disposition": "sample string 4",
          "time_call": "sample string 5",
          "postage": 6.1,
          "source": "sample string 7",
          "member_no": "sample string 8"
        }
      ],
      "time_call": "sample string 3",
      "type_call": "sample string 4",
      "disposition": "sample string 5",
      "record_file": ["sample string 1", "sample string 2"]
  }
 ]
}

Lấy số lượng cuộc gọi

Lấy số lượng cuộc gọi

GET[URL]/api/crm/historycall/getAll

Parameters

Header

Authorization Access token: Bearer

Body

vbot_id String VBotID khách hàng Bắt buộc
project_code String Mã nhóm Bắt buộc
phone String Số điện thoại Bắt buộc
json
{
  "vbot_id": "sample string 1",
  "project_code": "sample string 2",
  "phone": "sample string 3"
}

Response

status String Mã trạng thái, 1: Thành công, 0: Thất bại
data Int Số lượng cuộc gọi
message String Thông tin lỗi
error Int Mã lỗi
json
{
  "status": 1,
  "error": 2,
  "message": "sample string 3",
  "data": 4
}