Quản lý thành viên

API quản lý thành viên.


Lấy danh sách thành viên

API lấy danh sách thành viên

GET[URL]/api/member/getAll

Parameters

Header

Authorization Access token: Bearer

Request

vbot_id String VBotID khách hàng Bắt buộc
project_code String Mã nhóm Bắt buộc
page Int Số trang Bắt buộc
size Int Số lượng trên 1 trang Bắt buộc
json
{
  "vbot_id": "sample string 1",
  "project_code": "sample string 2",
  "page": 1,
  "size": 10
}

Response

status String Mã trạng thái, 1: Thành công, 0: Thất bại
data String Danh sách thành viên
message String Thông tin lỗi
error Int Mã lỗi
json
{
  "status": 1,
  "error": 2,
  "message": "sample string 3",
  "data": [
    {
      "member_name": "sample string 1",
      "member_type": 2,
      "member_color": "sample string 3",
      "member_ext_number": 4,
      "member_no": "sample string 5",
      "member_status": 6,
      "member_money": 7.1,
      "expiration_date": "sample string 8"
    }
  ]
}

Lấy số lượng thành viên

Lấy số lượng thành viên

GET[URL]/api/member/countAll

Parameters

Header

Authorization Access token: Bearer

Request

vbot_id String VBotID khách hàng Bắt buộc
project_code String Mã nhóm Bắt buộc
json
{
  "vbot_id": "sample string 1",
  "project_code": "sample string 2"
}

Response

status String Mã trạng thái, 1: Thành công, 0: Thất bại
data Int Số lượng thành viên
message String Thông tin lỗi
error Int Mã lỗi
json
{
  "status": 1,
  "error": 2,
  "message": "sample string 3",
  "data": 4
}

Thêm tài khoản SDK

API thêm tài khoản SDK

POST[URL]/api/member/sdk/create

Parameters

Header

Authorization Access token: Bearer

Body

vbot_id String VBotID khách hàng Bắt buộc
project_code String Mã nhóm Bắt buộc
member_no String Mã thành viên Bắt buộc
member_name Int Tên thành viên Bắt buộc
member_email Int Email thành viên
member_phone Int Số điện thoại
member_ext_number Int Mã nhánh Bắt buộc (99
json
{
  "vbot_id": "sample string 1",
  "project_code": "sample string 2",
  "member_name": "sample string 3",
  "member_phone": "sample string 4",
  "member_email": "sample string 5",
  "member_no": "sample string 6",
  "member_ext_number": 7
}

Response

status String Mã trạng thái, 1: Thành công, 0: Thất bại
data String Mã thành viên
message String Thông tin lỗi
error Int Mã lỗi
json
{
  "status": 1,
  "error": 0,
  "message": "success",
  "data": "member_no"
}

Sửa tài khoản SDK

API sửa tài khoản SDK

GET[URL]/api/member/sdk/create

Parameters

Header

Authorization Access token: Bearer

Request

vbot_id String VBotID khách hàng Bắt buộc
project_code String Mã nhóm Bắt buộc
member_no String Mã thành viên Bắt buộc
member_name Int Tên thành viên Bắt buộc
member_email Int Email thành viên
member_phone Int Số điện thoại
member_ext_number Int Mã nhánh Bắt buộc (99
json
{
  "vbot_id": "sample string 1",
  "project_code": "sample string 2",
  "member_name": "sample string 3",
  "member_phone": "sample string 4",
  "member_email": "sample string 5",
  "member_no": "sample string 6",
  "member_ext_number": 7
}

Response

status String Mã trạng thái, 1: Thành công, 0: Thất bại
data String Mã thành viên
message String Thông tin lỗi
error Int Mã lỗi
json
{
  "status": 1,
  "error": 0,
  "message": "success",
  "data": "member_no"
}

Lấy token SDK

API lấy token SDK

GET[URL]/api/sdk/getToken

Parameters

Header

Authorization Access token: Bearer

Request

project_code String Mã nhóm Bắt buộc
member_no String Mã thành viên Bắt buộc
json
{
  "project_code": "sample string 2",
  "member_no": "sample string 3"
}

Response

status String Mã trạng thái, 1: Thành công, 0: Thất bại
data String Token SDK
message String Thông tin lỗi
error Int Mã lỗi
json
{
  "status": 1,
  "error": 0,
  "message": "sample string 3",
  "data": "sample string 4"
}

Thêm tài khoản thiết bị

API thêm tài khoản thiết bị

POST[URL]/api/member/sip/create

Parameters

Header

Authorization Access token: Bearer

Body

vbot_id String VBotID khách hàng Bắt buộc
project_code String Mã nhóm Bắt buộc
member_no String Mã thành viên Bắt buộc
member_name Int Tên thành viên Bắt buộc
member_username Int Tài khoản Bắt buộc
member_password Int Mật khẩu Bắt buộc
member_email Int Email thành viên
member_phone Int Số điện thoại
member_ext_number Int Mã nhánh Bắt buộc (99
json
{
  "vbot_id": "sample string 1",
  "project_code": "sample string 2",
  "member_name": "sample string 3",
  "member_username": "sample string 4",
  "member_password": "sample string 5",
  "member_phone": "sample string 6",
  "member_email": "sample string 7",
  "member_no": "sample string 8",
  "type_account": "sample string 9",
  "member_ext_number": 10
}

Response

status String Mã trạng thái, 1: Thành công, 0: Thất bại
data String Mã thành viên
message String Thông tin lỗi
error Int Mã lỗi
json
{
  "status": 1,
  "error": 0,
  "message": "success",
  "data": "member_no"
}

Lấy thông tin đăng nhập tài khoản thiết bị

API lấy thông tin đăng nhập tài khoản thiết bị

GET[URL]/api/member/sip/info

Parameters

Header

Authorization Access token: Bearer

Request

vbot_id String VBotID khách hàng Bắt buộc
project_code String Mã nhóm Bắt buộc
member_no String Mã thành viên Bắt buộc
json
{
  "vbot_id": "sample string 1",
  "project_code": "sample string 2",
  "member_no": "sample string 3"
}

Response

status String Mã trạng thái, 1: Thành công, 0: Thất bại
data String Thông tin đăng nhập
message String Thông tin lỗi
error Int Mã lỗi
json
{
  "status": 1,
  "error": 2,
  "message": "sample string 3",
  "data": {
    "username": "sample string 1",
    "domain": "sample string 2",
    "port": "sample string 3"
  }
}

Sửa tài khoản thiết bị

API sửa tài khoản thiết bị

POST[URL]/api/member/sip/update

Parameters

Header

Authorization Access token: Bearer

Body

vbot_id String VBotID khách hàng Bắt buộc
project_code String Mã nhóm Bắt buộc
member_no String Mã thành viên Bắt buộc
member_name Int Tên thành viên Bắt buộc
member_email Int Email thành viên
member_phone Int Số điện thoại
member_ext_number Int Mã nhánh Bắt buộc (99
json
{
  "vbot_id": "sample string 1",
  "project_code": "sample string 2",
  "member_name": "sample string 3",
  "member_phone": "sample string 6",
  "member_email": "sample string 7",
  "member_no": "sample string 8",
  "type_account": "sample string 9",
  "member_ext_number": 10
}

Response

status String Mã trạng thái, 1: Thành công, 0: Thất bại
data String Mã thành viên
message String Thông tin lỗi
error Int Mã lỗi
json
{
  "status": 1,
  "error": 0,
  "message": "success",
  "data": "member_no"
}

Sửa mật khẩu tài khoản thiết bị

API sửa mật khẩu tài khoản thiết bị

POST[URL]/api/member/sip/updatePassword

Parameters

Header

Authorization Access token: Bearer

Body

vbot_id String VBotID khách hàng Bắt buộc
project_code String Mã nhóm Bắt buộc
member_no String Mã thành viên Bắt buộc
member_password_old String Mật khẩu cũ Bắt buộc
member_password_new String Mật khẩu mới Bắt buộc
json
{
  "vbot_id": "sample string 1",
  "project_code": "sample string 2",
  "member_no": "sample string 3",
  "member_password_old": "sample string 4",
  "member_password_new": "sample string 5"
}

Response

status String Mã trạng thái, 1: Thành công, 0: Thất bại
data String Mã thành viên
message String Thông tin lỗi
error Int Mã lỗi
json
{
  "status": 1,
  "error": 0,
  "message": "success",
  "data": "member_no"
}

Sửa mã thành viên

API sửa mã thành viên

POST[URL]/api/member/updateNo

Parameters

Header

Authorization Access token: Bearer

Body

vbot_id String VBotID khách hàng Bắt buộc
project_code String Mã nhóm Bắt buộc
member_no String Mã thành viên cũ Bắt buộc
member_no_new String Mã thành viên mới Bắt buộc
json
{
  "vbot_id": "sample string 1",
  "project_code": "sample string 2",
  "member_no": "sample string 3",
  "member_no_new": "sample string 4"
}

Response

status String Mã trạng thái, 1: Thành công, 0: Thất bại
data String Mã thành viênn
message String Thông tin lỗi
error Int Mã lỗi
json
{
  "status": 1,
  "error": 0,
  "message": "success",
  "data": "member_no"
}

Sửa nhánh thành viên

API sửa nhánh thành viên

GET[URL]/api/member/updateExtNumber

Parameters

Header

Authorization Access token: Bearer

Request

vbot_id String VBotID khách hàng Bắt buộc
project_code String Mã nhóm Bắt buộc
member_no String Mã thành viên Bắt buộc
simember_ext_numberze String Nhánh thành viên Bắt buộc
json
{
  "vbot_id": "sample string 1",
  "project_code": "sample string 2",
  "member_no": "sample string 3",
  "member_ext_number": 123
}

Response

status String Mã trạng thái, 1: Thành công, 0: Thất bại
data String Mã nhánh
message String Thông tin lỗi
error Int Mã lỗi
json
{
  "status": 1,
  "error": 0,
  "message": "success",
  "data": "member_no"
}

Thêm tiền cho thành viên

API thêm cho tiền thành viên

POST[URL]/api/member/addMoney

Parameters

Header

Authorization Access token: Bearer

Body

vbot_id String VBotID khách hàng Bắt buộc
project_code String Mã nhóm Bắt buộc
member_no String Mã thành viên Bắt buộc
money Double Số tiền, thêm "-" nếu là trừ tiền Bắt buộc
json
{
  "vbot_id": "sample string 1",
  "project_code": "sample string 2",
  "member_no": "sample string 3",
  "money": 12.3
}

Response

status String Mã trạng thái, 1: Thành công, 0: Thất bại
data String Mã thành viên
message String Thông tin lỗi
error Int Mã lỗi
json
{
 "status": 1,
 "error": 0,
 "message": "success",
 "data": "sample string 3"
}

Xóa thành viên

API xóa thành viên

POST[URL]/api/member/delete

Parameters

Header

Authorization Access token: Bearer

Body

vbot_id String VBotID khách hàng Bắt buộc
project_code String Mã nhóm Bắt buộc
member_no String Mã thành viên Bắt buộc
json
{
  "vbot_id": "sample string 1",
  "project_code": "sample string 2",
  "member_no": "sample string 3"}

Response

status String Mã trạng thái, 1: Thành công, 0: Thất bại
data Bool true
message String Thông tin lỗi
error Int Mã lỗi
json
{
 "status": 1,
 "error": 0,
 "message": "success",
 "data": true
}