Quản lý khách hàng

API quản lý khách hàng.


Thêm khách hàng

API thêm khách hàng

POST[URL]/api/crm/customer/create

Parameters

Header

Authorization Access token: Bearer

Body

vbot_id String VBotID khách hàng Bắt buộc
project_code String Mã nhóm Bắt buộc
customer_no String Mã khách hàng Bắt buộc
customer_name String Tên khách hàng Bắt buộc
customer_phones List Danh sách số điện thoại Bắt buộc
customer_address String Địa chỉ khách hàng
customer_email String Email khách hàng
customer_status_code String Mã trạng thái Bắt buộc
customer_type_code String Mã loại Bắt buộc
customer_group_name String Tên nhóm Bắt buộc
fileds List Mã khách hàng
field_key String Mã trường thông tin khác
field_value String Giá trị thông tin khác
json
{
  "vbot_id": "45681xxx",
  "project_code": "PR20210223152xxx",
  "customer_name": "VPMEDIA",
  "customer_no": " VPMEDIA01",
  "customer_address": "163 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội",
  "customer_email": "canh.dsa",
  "customer_phones": ["0365296xxx", "0965713xxx"],
  "customer_status_code": "MA_TRANG_THAI_KHACH_HANG",
  "customer_type_code": "MA_LOAI_KHACH_HANG",
  "customer_group_name": "Ten_nhom_khach_hang",
 "fileds": [
  {
   "field_key": "THONG_TIN_KHAC",
   "field_value": "giá trị của thông tin khác"
  }
 ]
}

Response

status String Mã trạng thái, 1: Thành công, 0: Thất bại
data String Mã khách hàng
message String Thông tin lỗi
error Int Mã lỗi
json
{
  "status": 1,
  "error": 0,
  "message": "success",
  "data": "MA_KHACH"
}

Sửa khách hàng

API sửa thông tin khách hàng

POST[URL]/api/crm/customer/update

Parameters

Header

Authorization Access token: Bearer

Body

vbot_id String VBotID khách hàng Bắt buộc
project_code String Mã nhóm Bắt buộc
customer_no String Mã khách hàng Bắt buộc
customer_name String Tên khách hàng Bắt buộc
customer_phones List Danh sách số điện thoại Bắt buộc
customer_address String Địa chỉ khách hàng
customer_email String Email khách hàng
customer_status_code String Mã trạng thái Bắt buộc
customer_type_code String Mã loại Bắt buộc
customer_group_name String Tên nhóm Bắt buộc
fileds List Mã khách hàng
field_key String Mã trường thông tin khác
field_value String Giá trị thông tin khác
json
{
  "vbot_id": "45681xxx",
  "project_code": "PR20210223152xxx",
  "customer_name": "VPMEDIA",
  "customer_no": " VPMEDIA01",
  "customer_address": "163 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội",
  "customer_email": "canh.dsa",
  "customer_phones": ["0365296xxx", "0965713xxx"],
  "customer_status_code": "MA_TRANG_THAI_KHACH_HANG",
  "customer_type_code": "MA_LOAI_KHACH_HANG",
  "customer_group_name": "Ten_nhom_khach_hang",
 "fileds": [
  {
   "field_key": "THONG_TIN_KHAC",
   "field_value": "giá trị của thông tin khác"
  }
 ]
}

Response

status String Mã trạng thái, 1: Thành công, 0: Thất bại
data String Mã khách hàng
message String Thông tin lỗi
error Int Mã lỗi
json
{
  "status": 1,
  "error": 0,
  "message": "success",
  "data": "MA_KHACH"
}

Xóa khách hàng

API xoá khách hàng

POST[URL]/api/crm/customer/delete

Parameters

Header

Authorization Access token: Bearer

Body

vbot_id String VBotID khách hàng Bắt buộc
project_code String Mã nhóm Bắt buộc
customer_no String Mã khách hàng Bắt buộc
json
{
  "vbot_id": "45681xxx",
  "project_code": "PR20210223152xxx",
  "customer_name": "VPMEDIA",
  "customer_no": " VPMEDIA01"
}

Response

status String Mã trạng thái, 1: Thành công, 0: Thất bại
data Bool true
message String Thông tin lỗi
error Int Mã lỗi
json
{
  "status": 1,
  "error": 0,
  "message": "success",
  "data": "MA_KHACH"
}

Sửa mã khách hàng

API sửa mã khách hàng

POST[URL]/api/crm/customer/updateNO

Parameters

Header

Authorization Access token: Bearer

Body

vbot_id String VBotID khách hàng Bắt buộc
project_code String Mã nhóm Bắt buộc
customer_no_old String Mã khách hàng cũ Bắt buộc
customer_no_new String Tên khách hàng mới Bắt buộc
json
{
  "vbot_id": "45681xxx",
  "project_code": "PR20210223152xxx",
  "customer_no_old": "MA_KHACH_OLD",
  "customer_no_new": "MA_KHACH_NEW"
}

Response

status String Mã trạng thái, 1: Thành công, 0: Thất bại
data String Mã khách hàng
message String Thông tin lỗi
error Int Mã lỗi
json
{
  "status": 1,
  "error": 0,
  "message": "success",
  "data": "MA_KHACH"
}

Thêm trạng thái khách hàng

API thêm trạng thái khách hàng

POST[URL]/api/crm/status/create

Parameters

Header

Authorization Access token: Bearer

Body

vbot_id String VBotID khách hàng Bắt buộc
project_code String Mã nhóm Bắt buộc
stattus_no String Mã trạng thái khách hàng Bắt buộc
status_name String Tên trạng thái khách hàng Bắt buộc
json
{
  "vbot_id": "45681xxx",
  "project_code": "PR20210223152xxx",
  "status_name": "TEN_TRANG_THAI",
  "status_no": "MA_TRANG_THAI"
}

Response

status String Mã trạng thái, 1: Thành công, 0: Thất bại
data String Mã trạng thái khách hàng
message String Thông tin lỗi
error Int Mã lỗi
json
{
  "status": 1,
  "error": 0,
  "message": "success",
  "data": "MA_KHACH"
}

Sửa trạng thái khách hàng

API sửa trạng thái khách hàng

POST[URL]/api/crm/status/update

Parameters

Header

Authorization Access token: Bearer

Body

vbot_id String VBotID khách hàng Bắt buộc
project_code String Mã nhóm Bắt buộc
stattus_no String Mã trạng thái khách hàng Bắt buộc
status_name String Tên trạng thái khách hàng Bắt buộc
json
{
  "vbot_id": "45681xxx",
  "project_code": "PR20210223152xxx",
  "status_name": "TEN_TRANG_THAI",
  "status_no": "MA_TRANG_THAI"
}

Response

status String Mã trạng thái, 1: Thành công, 0: Thất bại
data String Mã trạng thái khách hàng
message String Thông tin lỗi
error Int Mã lỗi
json
{
  "status": 1,
  "error": 0,
  "message": "success",
  "data": "MA_KHACH"
}

Sửa mã trạng thái khách hàng

API sửa mã trạng thái khách hàng

POST[URL]/api/crm/status/updateNo

Parameters

Header

Authorization Access token: Bearer

Body

vbot_id String VBotID khách hàng Bắt buộc
project_code String Mã nhóm Bắt buộc
status_no_old String Mã trạng thái khách hàng cũ Bắt buộc
status_no_new String Tên trạng thái khách hàng mới Bắt buộc
json
{
  "vbot_id": "45681xxx",
  "project_code": "PR20210223152xxx",
  "status_no_old": "MA_TRANG_THAI_OLD",
  "status_no_new": "MA_TRANG_THAI_NEW"
}

Response

status String Mã trạng thái, 1: Thành công, 0: Thất bại
data String Mã trạng thái khách hàng
message String Thông tin lỗi
error Int Mã lỗi
json
{
  "status": 1,
  "error": 0,
  "message": "success",
  "data": "MA_KHACH"
}

Xóa trạng thái khách hàng

API xóa trạng thái khách hàng

POST[URL]/api/crm/status/delete

Parameters

Header

Authorization Access token: Bearer

Body

vbot_id String VBotID khách hàng Bắt buộc
project_code String Mã nhóm Bắt buộc
status_no String Mã trạng thái Bắt buộc
json
{
  "vbot_id": "45681xxx",
  "project_code": "PR20210223152xxx",
  "status_no": "MA_TRANG_THAI"
}

Response

status String Mã trạng thái, 1: Thành công, 0: Thất bại
data Bool true
message String Thông tin lỗi
error Int Mã lỗi
json
{
  "status": 1,
  "error": 0,
  "message": "success",
  "data": true
}

Thêm kiểu khách hàng

API thêm kiểu khách hàng

POST[URL]/api/crm/type/create

Parameters

Header

Authorization Access token: Bearer

Body

vbot_id String VBotID khách hàng Bắt buộc
project_code String Mã nhóm Bắt buộc
type_no String Mã kiểu khách hàng Bắt buộc
type_name String Tên kiểu khách hàng Bắt buộc
json
{
  "vbot_id": "45681xxx",
  "project_code": "PR20210223152xxx",
  "type_name": "TEN_KIEU",
  "type_no": "MA_KIEU"
}

Response

status String Mã trạng thái, 1: Thành công, 0: Thất bại
data String Mã kiểu khách hàng
message String Thông tin lỗi
error Int Mã lỗi
json
{
  "status": 1,
  "error": 0,
  "message": "success",
  "data": "MA_KIEU"
}

Sửa kiểu khách hàng

API sửa kiểu khách hàng

POST[URL]/api/crm/type/update

Parameters

Header

Authorization Access token: Bearer

Body

vbot_id String VBotID khách hàng Bắt buộc
project_code String Mã nhóm Bắt buộc
type_no String Mã khách hàng Bắt buộc
type_name String Tên khách hàng Bắt buộc
json
{
  "vbot_id": "45681xxx",
  "project_code": "PR20210223152xxx",
  "type_name": "TEN_KIEU",
  "type_no": "MA_KIEU"
}

Response

status String Mã trạng thái, 1: Thành công, 0: Thất bại
data String Mã kiểu
message String Thông tin lỗi
error Int Mã lỗi
json
{
  "status": 1,
  "error": 0,
  "message": "success",
  "data": "MA_KIEU"
}

Sửa mã kiểu khách hàng

API sửa mã kiểu khách hàng

POST[URL]/api/crm/type/updateNo

Parameters

Header

Authorization Access token: Bearer

Body

vbot_id String VBotID khách hàng Bắt buộc
project_code String Mã nhóm Bắt buộc
type_no_old String Mã kiểu khách hàng cũ Bắt buộc
type_no_new String Tên kiểu khách hàng mới Bắt buộc
json
{
  "vbot_id": "45681xxx",
  "project_code": "PR20210223152xxx",
  "type_no_old": "MA_KIEU_OLD",
  "type_no_new": "MA_KIEU_NEW"
}

Response

status String Mã trạng thái, 1: Thành công, 0: Thất bại
data String Mã kiểu
message String Thông tin lỗi
error Int Mã lỗi
json
{
  "status": 1,
  "error": 0,
  "message": "success",
  "data": "MA_KIEU"
}

Xóa kiểu khách hàng

API xóa kiểu khách hàng

POST[URL]/api/crm/type/delete

Parameters

Header

Authorization Access token: Bearer

Body

vbot_id String VBotID khách hàng Bắt buộc
project_code String Mã nhóm Bắt buộc
type_no String Mã kiểu khách hàng Bắt buộc
json
{
  "vbot_id": "45681xxx",
  "project_code": "PR20210223152xxx",
  "status_no": "MA_KIEU"
}

Response

status String Mã trạng thái, 1: Thành công, 0: Thất bại
data Bool true
message String Thông tin lỗi
error Int Mã lỗi
json
{
  "status": 1,
  "error": 0,
  "message": "success",
  "data": true
}

Thêm nhóm khách hàng

API thêm nhóm khách hàng

POST[URL]/api/crm/group/create

Parameters

Header

Authorization Access token: Bearer

Body

vbot_id String VBotID khách hàng Bắt buộc
project_code String Mã nhóm Bắt buộc
group_no String Mã nhóm khách hàng Bắt buộc
group_name String Tên nhóm Bắt buộc
group_description String Mô tả
json
{
  "vbot_id": "45681xxx",
  "project_code": "PR20210223152XXX",
  "group_no": "MA_NHOM",
  "group_name": "TEN_NHOM",
  "group_description": ""
}

Response

status String Mã trạng thái, 1: Thành công, 0: Thất bại
data String Mã nhóm khách hàng
message String Thông tin lỗi
error Int Mã lỗi
json
{
  "status": 1,
  "error": 0,
  "message": "success",
  "data": "MA_NHOM"
}

Sửa nhóm khách hàng

API sửa nhóm khách hàng

POST[URL]/api/crm/group/update

Parameters

Header

Authorization Access token: Bearer

Body

vbot_id String VBotID khách hàng Bắt buộc
project_code String Mã nhóm Bắt buộc
group_no String Mã nhóm khách hàng Bắt buộc
group_name String Tên nhóm Bắt buộc
group_description String Mô tả
json
{
  "vbot_id": "45681xxx",
  "project_code": "PR20210223152XXX",
  "group_no": "MA_NHOM",
  "group_name": "TEN_NHOM",
  "group_description": ""
}

Response

status String Mã trạng thái, 1: Thành công, 0: Thất bại
data String Mã nhóm khách hàng
message String Thông tin lỗi
error Int Mã lỗi
json
{
  "status": 1,
  "error": 0,
  "message": "success",
  "data": "MA_NHOM"
}

Sửa mã nhóm khách hàng

API sửa mã nhóm khách hàng

POST[URL]/api/crm/group/updateNo

Parameters

Header

Authorization Access token: Bearer

Body

vbot_id String VBotID khách hàng Bắt buộc
project_code String Mã nhóm Bắt buộc
customer_no_old String Mã nhóm khách hàng cũ Bắt buộc
customer_name_new String Tên nhóm khách hàng mới Bắt buộc
json
{
  "vbot_id": "45681xxx",
  "project_code": "PR20210223152XXX",
  "group_no_old": "MA_NHOM_KHACH_HANG_OLD",
  "group_no_new": "MA_NHOM_KHACH_HANG_NEW"
}

Response

status String Mã trạng thái, 1: Thành công, 0: Thất bại
data String Mã nhóm khách hàng
message String Thông tin lỗi
error Int Mã lỗi
json
{
  "status": 1,
  "error": 0,
  "message": "success",
  "data": "MA_NHOM"
}

Xóa nhóm khách hàng

API xóa nhóm khách hàng

POST[URL]/api/crm/group/delete

Parameters

Header

Authorization Access token: Bearer

Body

vbot_id String VBotID khách hàng Bắt buộc
project_code String Mã nhóm Bắt buộc
group_no String Mã nhóm khách hàng Bắt buộc
json
{
  "vbot_id": "45681xxx",
  "project_code": "PR20210223152xxx",
  "status_no": "MA_NHOM_KHACH_HANG"
}

Response

status String Mã trạng thái, 1: Thành công, 0: Thất bại
data Bool true
message String Thông tin lỗi
error Int Mã lỗi
json
{
  "status": 1,
  "error": 0,
  "message": "success",
  "data": true
}

Thêm trường thông tin khách hàng

API thêm trường thông tin khách hàng

POST[URL]/api/crm/field/create

Parameters

Header

Authorization Access token: Bearer

Body

vbot_id String VBotID khách hàng Bắt buộc
project_code String Mã nhóm Bắt buộc
field_no String Mã trường thông tin Bắt buộc
field_name String Tên trường thông tin Bắt buộc
field_type List Kiểu trường thông tin Bắt buộc
field_description String Mô tả
json
{
  "vbot_id": "45681xxx",
  "project_code": "PR20210223152XXX",
  "field_name": "TEN_THONG_TIN_KHACH_HANG",
  "field_no": "MA_THONG_TIN_KHACH_HANG",
  "field_type": "KIEU_THONG_TIN_KHACH_HANG",
  "field_description": ""
}

Response

status String Mã trạng thái, 1: Thành công, 0: Thất bại
data String Mã trường thông tin khách hàng
message String Thông tin lỗi
error Int Mã lỗi
json
{
  "status": 1,
  "error": 0,
  "message": "success",
  "data": "MA_THONG_TIN_KHACH_HANG"
}

Sửa trường thông tin khách hàng

API sửa trường thông tin khách hàng

POST[URL]/api/crm/field/update

Parameters

Header

Authorization Access token: Bearer

Body

vbot_id String VBotID khách hàng Bắt buộc
project_code String Mã nhóm Bắt buộc
field_no String Mã trường thông tin Bắt buộc
field_name String Tên trường thông tin Bắt buộc
field_type List Kiểu trường thông tin Bắt buộc
field_description String Mô tả
json
{
  "vbot_id": "45681xxx",
  "project_code": "PR20210223152XXX",
  "field_name": "TEN_THONG_TIN_KHACH_HANG",
  "field_no": "MA_THONG_TIN_KHACH_HANG",
  "field_type": "KIEU_THONG_TIN_KHACH_HANG",
  "field_description": ""
}

Response

status String Mã trạng thái, 1: Thành công, 0: Thất bại
data String Mã trường thông tin khách hàng
message String Thông tin lỗi
error Int Mã lỗi
json
{
  "status": 1,
  "error": 0,
  "message": "success",
  "data": "MA_THONG_TIN_KHACH_HANG"
}

Sửa mã trường thông tin khách hàng

API sửa mã trường thông tin khách hàng

POST[URL]/api/crm/field/updateNo

Parameters

Header

Authorization Access token: Bearer

Body

vbot_id String VBotID khách hàng Bắt buộc
project_code String Mã nhóm Bắt buộc
field_no_old String Mã trường thông tin cũ Bắt buộc
field_no_new String Mã trường thông tin mới Bắt buộc
json
{
  "vbot_id": "45681xxx",
  "project_code": "PR20210223152XXX",
  "field_name": "TEN_THONG_TIN_KHACH_HANG",
  "field_no_old": "MA_THONG_TIN_KHACH_HANG_OLD",
  "field_no_new": "MA_THONG_TIN_KHACH_HANG_NEW"
}

Response

status String Mã trạng thái, 1: Thành công, 0: Thất bại
data String Mã thông tin khách hàng
message String Thông tin lỗi
error Int Mã lỗi
json
{
  "status": 1,
  "error": 0,
  "message": "success",
  "data": "MA_THONG_TIN_KHACH_HANG"
}

Xóa trường thông tin khách hàng

API xóa trường thông tin khách hàng

POST[URL]/api/crm/field/delete

Parameters

Header

Authorization Access token: Bearer

Body

vbot_id String VBotID khách hàng Bắt buộc
project_code String Mã nhóm Bắt buộc
field_no String Mã trường thông tin Bắt buộc
json
{
  "vbot_id": "45681xxx",
  "project_code": "PR20210223152xxx",
  "field_no": "MA_TRUONG_THONG_TIN"
}

Response

status String Mã trạng thái, 1: Thành công, 0: Thất bại
data Bool true
message String Thông tin lỗi
error Int Mã lỗi
json
{
  "status": 1,
  "error": 0,
  "message": "success",
  "data": true
}