Khởi tạo SDK

Hướng dẫn khởi tạo VBot SDK trong project Android.

Code demo

Kết nối

kotlin
// Khởi tạo VBotClient
client = VBotClient(context)
// Start VBotClient	
client.startClient()
// Kiểm tra VBotClient đã bắt đầu chưa
client.clientIsStart()

Ngắt kết nối

kotlin
client.stopClient()